Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

Sídlo spoločnosti:

TOMIMA properties s.r.o.

Moravská 12, 04001 KošiceFakturačné údaje:

IČO: 52 389 359

IČ DPH: SK2121032551

Banka: TATRABANKA

I.

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru na internetovom obchode www.prevasdomov.sk môžu uskutočňovať fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny ponúkaných modelov nábytku bez zmeny ich celkového charakteru. Dekorácie nie sú zahrnuté v cene nábytku. Farby na fotografiách a môžu odlišovať od skutočných farieb a sú uvádzané ako imitácie dreva v danom farebnom odtieni. Nábytok sa predáva v baleniach pre vlastnú montáž.

II.

Spôsob objednávania

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie registračného formulára na stránke www.prevasdomov.sk, na ktorom musí zákazník vyplniť všetky povinne označené údaje. Zákazník si tovar vyberá pridaním do košíka.  Zákazníkovi bude oznámenie o prijatí a potvrdení objednávky doručené na e-mailovu adresu alebo telefonicky. Okamihom potvrdenia sa objednávka stáva záväznou a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných obchodných predpisov a reklamačného poriadku.

III.

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 2. Odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, faktúru, dodací list).
 3. Zabezpečiť, aby dodaný tovar vyhovoval normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 4. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar.

IV.

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci má povinnosť dodaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, v prípade akýchkoľvek porušení to bezodkladne oznámiť.
 2. Kupujúci má povinnosť zaplatiť riadne a včas kúpnu cenu za dodaný tovar.
 3. Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť na dodacích listoch prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

V.

Ceny tovarov

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu € a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

VI.

Spôsoby platby

 1. Platba za tovar sa uskutočňuje jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • bankový prevod

VII.

Dodacie podmienky

 1. Dodávku predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.
 2. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
 3. Uvedené doby dodania sú orientačné, určené na základe dlhodobej praxe. Tovar je expedovaný kuriérom na adresu kupujúceho až po dohovore s kupujúcim.
 4. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto bez vynášky a montáže. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúra), dodací list, návod na používanie výrobku.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar v prípade, že jeho dodávateľ vyradil tovar z výroby.
 6. Uvedené dodacie doby sú vo vianočnom a novoročnom období dlhšie a sú určované individuálne podľa objednaných produktov. Zákazník je v tomto prípade o individuálnej dodacej dobe informovaný bezpreostredne po objednaní tovaru.

VIII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. dopravcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

IX.

Odber rezervácii na obchode

 1. Výrobky dostupné na webovom sídle www.prevasdomov.sk môžu byť  odoberané aj priamo vo vybraných obchodoch.
 2. Pri zvolení tejto možnosti nákupu sú všetky rezervácie zo servisu realizované prostredníctvom vybraného obchodu. Servis nepoužíva na vykrytie objednávok tovary nachádzajúce sa priamo na obchode.
 3. K prevzatiu objednávky na predajni bude od Vás obsluha predajne požadovať:
 • meno a priezvisko
 • číslo objednávky , alebo email (prihlasovacie meno) pomocou ktorého sa prihlasuješ na www.prevasdomov.sk

X.

Zrušenie objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť uvedením všetkých údajov z objednávky a zaslať e-mailom na adresu: info@prevasdomov.sk. Po záväznom potvrdení objednávky kupujúci môže stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • ak pri platbe prevodným príkazom nedôjde k pripísaniu ceny za tovar v objednávke v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky.
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 • na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok
 • kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Odstúpenie od zmluvy

V súlade s § 7 zák. č. 102/2014 Z.z., pokiaľ je predaj tovaru uskutočnený na základe prostriedkov komunikácie na diaľku je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ si predávajúci splní svoje informačné povinnosti podľa § 3 cit. zákona. Ak si predávajúci informačné povinnosti v súlade s § 3 cit. zákona nesplní ani dodatočne, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov a 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku, v tomto prípade je predávajúci povinný prevziať tovar späť, vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci na základe § 10 odsek 3 citovaného zákona. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré mu boli predávajúcim dodané.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I

Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.


Tovar zakúpený u predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

 1. a)    Reklamácia v rámci záručnej doby
 2. b)    Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.  

Článok II

Prevzatie tovaru kupujúcim

 1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru do miesta určeného kupujúcim samostatne.
 2. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, kupujúci ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou (v prípade osobného odberu v predajni s povereným pracovníkom predávajúceho) spíše "Zápis o škode na zásielke".

Článok III

Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák. 
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola  dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 3. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list. Záruka pre firemných zákazníkov -  Ak zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), v tom prípade sa takýto vzťah neriadi občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom a záručná duba je 12 mesiacov
 4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Článok IV

Uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu jednou z nasledovných možností:
 2. zaslaním reklamácie poštou na adresu sídla predávajúceho
 3. osobným doručením reklamácie v predajni predávajúceho.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle / odovzdá na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár alebo spísanú reklamáciu,  daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru alebo záručný list, ak bol vydaný (ďalej len „požadované doklady“)

 1. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:
 • identifikácia kupujúceho,
 • číslo elektronickej objednávky,
 • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
 • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
 • dátum a podpis kupujúceho.
 1. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady. V prípade, že aj táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
 2. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 4. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

Článok V

Nároky z uplatnenej reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok VI

Vybavenie reklamácie

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 6. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami relevantných právnych predpisov.
 2. Uplatnenie nárokov z vád tovaru kupujúcim podnikateľom sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.5.2018